Hotărâri

Hotărâri 2017

Hotararea nr. 1  privind acoperirea definitiva din excendentul bugetului local al orasului Moldova Noua a deficitului sectiunii de dezvoltare

Hotararea nr. 2  privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 4.193.116 lei

Hotararea nr. 3  privind incetarea de drept, prin demisie,a mandatului de consilier local in cadrul Cons. Local Moldova Noual d-lui Milivoievici Caita

Hotararea nr. 4  privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Cons. Local al orasului Moldova Noua a d-lui Truichici Alexandar Vladimir

Hotararea nr. 5. ”Centrele de tineret din Episcopia Caransebesului-forme concrete de implicare a Bisericii in educatia tinerilor”

Hotararea nr. 6  privind aprobarea achizitionarii serviciilor constand in procurarea,instalarea si intretinerea unui sistem de alarmare la efractie

Hotararea nr. 7  ”Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal ”Dumbrava Minunata” Moldovita ,oras Moldova Noua

Hotararea nr. 8  privind aprobarea planului de actiuni pentru repartizarea orelor de munca,prevazut de Legea nr.416 din 2001 pe anul 2017

Hotararea nr. 9  privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru se. II al anului 2016 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Hotararea nr. 10  privind aprob. propunerii listei de prioritati,respectiv de repartizarea a unor locuinte in regim de inchiriere pentru tineri construite prin ANL in Moldova Noua

Hotararea nr. 11  privind aprobarea localitatilor pentru colectarea selectiva a deseurilor pe raza orasului Moldova Noua

Hotararea nr. 12 – privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea in orasul Moldova Noua a cainilor cu stapan si a cainilor fara stapan

Hotararea nr. 13  privind aprobarea Procedurii operationale privind atribuirea contractelor de servicii pentru care nu se aplica Legea nr.98 pe 2016 privind achizitiile publice

Hotărârea nr. 14 – privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 8.000 lei î vederea organizării de către Primăria și Consiliul Local al orașului Moldova Nouă a sărbătorii ”Fășancului„ la Moldova Nouă în perioada 24.-26.02.2017

Hotărârea nr. 15  privind înființarea unei societăți comerciale cu răspundere limitată ”PRESTĂRI SERVICII UTILITARE M9 SRL” , având ca asociat unic orașul Moldova Nouă prin Consiliul Local al orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 16 – privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă al doamnei Șdeorna Carmen

Hotărârea nr. 17  privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă a d-lui Drăghici Marian

Hotărârea nr. 18 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2016

Hotărârea nr. 19  privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a unor sume de bani în vederea organizării de către Primăria orașului Moldova Nouă a Zilei Internaționale a Femeii

Hotărârea nr. 20   privind aprobarea transformării unor funcții publice vacante de execuție, din cadrul aparatului de specialitate a primarului

Hotărârea nr. 21 – privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în Consiliul de Administrație la Școala Postliceală ”Henri Coandră” Moldova Nouă

Hotărârea nr. 22 – privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc IM Moldova Nouă

Hotărârea nr. 23 – privind aprobarea aderării orașului Moldova Nouă la Convenția Primăriilor privind Clima și Energia

Hotărârea nr. 24. – privind aprobarea ”Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă” – PAED- al Orașului Moldova Nouă pentru perioada 2017-2018

Hotărârea nr. 25 – privind aprobarea elaborării cererii de finanțare pentru investiția ”Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă

Hotărârea nr. 26  privind aprobarea elaborării studiului de fezabilitate pentru construirea unui corp administrativ atașat Liceului Tehnologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă

Hotărârea nr. 27  privind aprobarea majorării numărului de autorizații pentru executarea transportului de persoane în regim de taxi pe raza orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 28 – privind aprobarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2017, a bugetului veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2017 și a bugetului activităților finanțate integral din veniturile proprii pe anul 2017

Hotărârea nr. 30. – privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2016 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local și bugetului activității finanțate integral din venituri proprii pe anul 2017

Hotărârea nr. 31 – privind modificarea Statului de personal și a Statutului de funcții al aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 32  privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

Hotărârea nr. 33 – privind aprobarea alocării sumei de 4.500 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă în vederea celebrării a ”10 ani cu Europa pentru familia multi-etnică LTCD” în perioada 5-6 aprilie 2017

Hotărârea nr. 34 – privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a documentației pentru parcurgerea procedurii de evaluare de mediu a amenajamentului forestier proprietate publică a orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 35 – privind aprobarea achiziționării unui număr de 1.500 europubele de gunoi

Hotărârea nr. 36 – privind aprobarea achiziționării de servicii de închiriere de utilaje și de echipament de construcții și de lucrări publice cu operator

Hotărârea nr. 37 – privind aprobarea elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 28F, Orașul Nou, Moldova Nouă” și a cererii de finanțare aferente

Hotărârea nr. 38 – privind aprobarea elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 33, Orașul Nou, Moldova Nouă” și a cererii de finanțare aferente

Hotărârea nr. 39 – privind aprobarea elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 32, Orașul Nou, Moldova Nouă” și a cererii de finanțare aferente

Hotărârea nr. 40 – privind aprobarea alocării sumei de 1.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă în vederea organizarii concursului județean ”PARADA COSTUMELOR ECO„ de către Grădinița cu Program Prelungit ”SF.STELIAN” din data de 10.04.2017

Hotărârea nr. 41 – privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a studiilor de fundamentare, respectiv Studiul privind protecția Mediului, riscurile naturale și antropice, Impactul schimbărilor climatice, Studiul istoric și Studiul privind infrastructura tehnico-edilitară în vederea elaborării Planului Urbanistic General al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 42 – privind achiziționarea serviciilor pentru întocmirea documentațiilor cadastrale în vederea intabulării străzilor, aleilor, și zonelor verzi aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 43 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei Moldovan Maria, domiciliat în orașul Moldova Nouă, Ale. Francesco Griselini, bl. 35, sc.2, et.4, ap. 29, jud. Caraș-Severin

Hotărârea nr. 44 – privind aprobaea alocării sumei de 3.500 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă în vederea celebrării evenimentului ”ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ROMILOR” în data de 08.04.2017

Hotărârea nr. 45 – privind aprobarea achiziționării sistemului informatic Comercial pentru Biroul Patrimoniu, Spațiu Locativ di cadrul Primăriei orașului Moldova Nouă și a serviciilor de asistenșă și suport pentru acest sistem

Hotărârea nr. 46  privind aprobarea scoaterii la licitație pblică a unui teren aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă, în vederea închirierii acestora pentru amenajarea unei terase de alimentație publică

Hotărârea nr. 47 – privind aprobarea vânzării suprafeței de teren de 3.000 mp nr. cad.31765, înscris în CF nr. 31765 al orașului Moldova Nouă aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă aflat în proprietatea statului român cu drept de administrare Consiliul Local Moldova Nouă, aferenta spațiului comercial către cumpărătorul acestui spațiu-SC.ARANTRONIC.RO SRL, cu sediul în Aleea Ioan Slavici, Clubul Copiilor, Moldova Nouă, CUI: R16141529, Nr.: J11/104/12.02.2004

Hotărârea nr. 48 – privind aprobarea modificării  art.2 din Hotărârea nr. 74/25.08.2016 privind constituirea la nivelul orașului Moldova Nouă a Comisiei Locale de ordie publică

Hotărârea nr. 49 – privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumelor necesare pentru organizarea și desfășurarea Nedeilor în Moldova Veche, Moldova Nouă, Măcești și Moldovița

Hotararea nr. 50 privind acordarea de inlesniri la plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului local al Orasului Moldova Noua de catre persoanele fizice

Hotărârea nr. 51  privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al unității administrativ- teritoriale- orașul Moldova Nouă- pentru anul 2017

Hotărârea nr. 52 – privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice

Hotărârea nr. 53 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei. Lazăr Anna, domiciliată în orașul Moldova Nouă, str. Alexandru Ioan Cuza, bl.15, sc.1, ap.2, jud.Caraș-Severin

Hotărârea nr. 54  privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui Toma Doru Puiu, domiciliat în orașul Moldova Nouă, Ale. Constantin Daicoviciu, bl.44, sc.1, ap.5, jud.Caraș-Severin

Hotărârea nr. 55 – privind aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în orașul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 56 – privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare practicate de operatorul SC.IONELA.S.R.L

Hotărârea nr. 57 – privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestăriilor de care beneficiză  utilizatorii fără contract de prestări servicii din orașul Moldova Nouă și pentru aprobarea Regulamentului de stabilire și aplicare a taxei speciale de salubrizare

Hotărârea nr. 58 – privind aprobarea întocmirii Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a cererii de finanțare pentru ”Reabilitarea energetică a Bibliotecii Orășenești din Moldova Nouă”

Hotărârea nr. 59 – privind aprobarea realizării alimentării cu energie electrică  a Căminului Cultural din Moldova Veche

Hotărârea nr. 60 – privind delimitarea limitelor amenajistice a fondului forestier, proprietate publică a orașului Moldoa Nouă

Hotărârea nr. 61 – privind aprobarea elaborării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul ”Reabilitarea energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă- corpul B”(Școala Generală nr. 4) și a cererii de finanțare

Hotărârea nr. 62  – privind aprobarea elaborării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul ”Reabilitarea energetică a Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă- corpul A cu Sala de sport și Atelierul școală și centrală termică” și a cererii de finanțare

Hotărârea nr. 63 – privind aprobarea elaborării Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul ”Reabilitarea energetică Grădinița cu Program Prelungit ”Sf. Stelian” Moldova Nouă și a cererii de finanțare aferente

Hotărârea nr. 64 – privind aprobarea alocării sumei de 1200 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă în vederea organizării primei reprezentații a Cercului de teatru „Micii actori” de către Grădinița cu Program Prelungit ”Licuricii” Moldova Nouă, în data de 13.04.2017

Hotărârea nr. 65  privind aprobarea Contractului de credit de investiții și a Acordului de garantare prin venituri ipotecă asupra creanțelor care se vor semna între orașul Moldova Nouă și Banca de Export-Import a României  EximBank S.A.  – Agenția Timișoara pentru finanțarea proiectului nominalizat în HCL nr. 2/09.01.2017

Hotărârea nr. 66  privind aprobarea deschiderii unui cont curent în RON, la Banca de Export-Import a României EximBank S.A- Agenția Timișoara

Hotărârea nr. 67 – privind aprobarea elaborării Studiului de fezabilitate și a cererii de finanțare pentru investiția ”Lucrări și reparații, retehnologizare și automatizare a utilităților publice, inclusiv a reducerii fluxului luminos pe intervale orare și a consumului energetic, cu măsuri de siguranță a cetățeanului și control al poluării”

Hotărârea nr. 68 – privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltae a serviciilor sociale pentru perioada 2017-2022 și Procedura de identificare a situțiilor de risc de separare a copiilor de părinți și a monitorizării situației familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți

Hotărârea nr. 69 – privind aprobarea elaborării Studiului de fezabilitate și a Cererii de finanțare pentru investiția ”Modernizarea infrastructurii rutiere pe traseele de transport urban”

Hotărârea nr. 70 – privind modificarea Organigramei aparatului de specialitate a Primarului orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 71 – privind aprobarea acchizionării serviciilor de deratizare și dezinsecție în localitatea Moldova Nouă

Hotărârea nr. 72 – privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2017 din fondul forestier proprietate publică a UAT MOLDOVA NOUĂ aflat în administrarea Direcției Silvice Caraș-Severin –Ocolul Silvic Moldova Nouă

Hotărârea nr. 73 – privind aprobarea ”Planului de Mobilitate Urbană Durabilă oraș Moldova Nouă”

Hotărârea nr. 74 – privind aprobarea achiziționării serviciilor de asistență și suport pentru aplicația informatică dobândită în cadrul proiectului ”Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol și a altor servicii publice destinate cetățenilor în cadrul unor unități administrativ-teritoriale din județul Caraș –Severin „ (cod SMIS 48365)

Hotărârea nr. 75 – privind aprobarea achiziționării serviciilor de promovare a localităților în mass-media audiovizual

Hotărârea nr. 76 – privind aprobarea elaborării și depunerii la Compania Națională de Investiții a documentației în vederea reavizării proiectului ”Reabilitare și modernizare Cămin Cultural Moldova Veche, județul Caraș-Severin”

Hotărârea nr. 77  privind aprobarea de Servicii de elaborare a notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Spitalului Orășenesc Moldova Nouă în vederea conformării”

Hotărârea nr. 78 – privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public local de persoane

Hotărârea nr. 79 – privind modificarea H.C.L. nr. 125/31.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Reparații drum Moldovița”

Hotărârea nr. 80 – privind însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de primă însciere în Cartea funciară şi atribuire număr cadastral  a imobilului Grădiniţa cu program prelungit ,, Sf.Stelian “  Moldova Nouă

Hotărârea nr. 81 – privind însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de primă însciere în Cartea funciară şi atribuire număr cadastral  a imobilului  Şcoala Gimnazială ,, Alexandru Moisi”  Moldova Nouă

Hotărârea nr. 82 – privind aprobarea transformării  unei funcţii publice vacante de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Oficiul Juridic ID post 145831 din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Hotărârea nr. 83 – privind  aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2017 pentru desfăşurarea unor proiecte judeţene şi cu ocazia zilei de 1 iunie pentru desfăşurarea manifestaţilor specifice ,, Zilei Copilului” de către copiii care aparţin unităţilor şcolare și preşcolare  de pe raza oraşului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 84 – privind modificarea  Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, INTERCOM DEŞEURI ,, Caraş Severin

Hotărârea nr. 85 – privind aprobarea Regulamentului- cadru de închiriere a spaţiilor disponibile exedentare din unităţile de învaţamânt preuniversitare de stat de pe raza teritorial-administrativă a oraşului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 86 – privind aprobarea înfinţării  Serviciului de Iluminat Public din oraşul Moldova Nouă, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de iluminat public din oraşul Moldova Nouă şi a Caietului de Sarcini în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a serviciului de iluminat public  din oraşul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 87 – privind aprobarea iniţierii procedurilor de achiziţionare a serviciilor de proiectare şi dirigenţie de şantier pentru lucrările de investiţii publice ale unităţii administrativ teritoriale oraşul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 88 – privind aprobarea Planului de acţiune pentru gestionarea cânilor fără stăpân  din oraşul Moldova Nouă pe anul 2017

Hotărârea nr. 89 – privind însuţirea documentaţiei topo-cadastrale de dezlipire  a suprafeţei de 20000 mp. din nr. topo 1311 înscris în Cartea Funciară nr.1381 Moldova Veche , aparţinând Domeniului Public al Oraşului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 90 –  privind aprobarea organizării reţelei şcolare  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe teritoriul oraşului Moldova Nouă pentru anul şcolar 2017-2018

Hotărârea nr. 91 – privind organizarea manifestărilor dedicate ,, Zilelor oraşului Moldova Nouă”  – 2017

Hotărârea nr. 92 – privind aprobarea Contului de Execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea Contului de Execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii

Hotărârea nr. 93 – privind rectificarea bugetului local  al oraşului Moldova Nouă pe anul 2017

Hotărârea nr. 94 – privnd aprobarea organizării ,, Târgului agricol de vară Moldova Nouă – ediţia I-anul  2017

Hotărârea nr. 95 – privind aprobarea alocării sumei de 2.000 lei din bugetul local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2017, în vederea achiziţionării unei mese de biliard pentru ,,Clubul Pensionarilor” din oraşul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 96 – privind aprobarea susţinerii financiare a CLUBULUI SPORTIV MOLDOVA NOUĂ în anul 2017

Hotărârea nr. 97 – privind aprobarea alocării sumei de 102.418 lei inclusiv TVA  din bugetul local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2017 către Liceul Tehnologic ,, Clisura Dunării Moldova Nouă în vederea executării lucrării necesare pentru obţinerea la Clădirea Corp C  a autorizaţiei de  securitate la incendiu

Hotărârea nr. 98 – privind aprobarea alocării sumei de 12250 lei din bugetul local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2017 pentru premierea unor elevi din cadrul ,, Liceului Tehnologic ,, Clisura Dunării

Hotărârea nr. 99 – privind aprobarea achiziţionării serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice necesare în vederea achiziţionării unui număr de 35 camere de supraveghere video

Hotărârea nr. 100 – privind aprobarea caietului de sarcini pentru concesionarea unui teren, în sprafaţă de 2.500 mp., aparţinând domeniului public al oraşului Moldova Nouă- zona Iagodărie

Hotărârea nr. 101 – privind aprobarea  Regulamentului privind amplasarea şi funcţionarea comerţului stradal în oraşul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 102 – privind  aprobarea vânzării unei locuinţe din fondul locativ de stat d-nlui Perdeică-   Disculţu  Vasile, domiciliat în oraşul Moldova Nouă, Ale.M.Viteazu, bl .36, sc.3, et.4, ap.17,  jud.Caraş Severin

Hotărârea nr. 103 – privind achiziţionarea serviciilor de elaborare  a Documentaţiei tehnico-economice- faza DALI, pentru investiţia cu titlul ,,Reablitare drum acces  cuprins între blocurile 24, 25 şi 40 oraş Moldova Nouă, Judeţul Caraş Severin”

Hotărârea nr. 104 – privind aciziţionarea serviciilor de elaborare  a Studiului de fezabilitate pentru investiţia cu titlul,, Amenajare adapost pentru câinii comunitari oraş Moldova Nouă,  Judeţul Caraş Severin”

Hotărârea nr. 105 – privind aprobarea propunerii listei de priorităţi, respetiv de repartizare a unor locuinţe în regim de închiriere pentru tineri construite  prin ANL în oraşul Moldova Nouă, care sunt sau vor deveni disponibile în cursul anului 2017

Hotărârea nr. 106 – privind aprobarea dezmembrării unui imobil în suprafaţă de 2000 m.p., situat în oraşul Moldova Nouă, zona Desecare, înscris în C.F.Nr. 31490 a oraşului Moldova Nouă, nr.cad.1550, nr.topo.4936/3, jud.Caraş Severin

Hotărârea nr. 107 –  privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării unor mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în  patrimoniul Primăriei oraşului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 108 – privind aprobarea deplasării unei delegații din partea orașului Moldova Nouă în orașul Susice din Cehia, în perioada 26-28 iunie 2017

Hotărârea nr. 109 – privind achiziționarea unui autoturism nou pentru deservirea Primăriei orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 110 – privind adoptarea unor măsuri pentru controlul reproducerii câinilor cu sau fără stăpân din orașul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 111 – privind aprobarea achiziționării unui număr de 15 bucăți containere de gunoi de 1100 l

Hotărârea nr. 112 – privind aprobarea alocării sumei de 8.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă în vederea organizării „Cupei Danubius” pentru copiii sportivi cu domiciliul în orașul Moldova Nouă legitimați în cadrul secției de ju-jitsu a Clubului Sportiv Yariko Dojo, în data de 01.07.2017

Hotărârea nr. 113 – privind aprobarea alocării sumei de 7.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2017 pentru aniversarea evenimentului ”Ziua Internațională a Dunării” la Moldova Nouă, în data de 29.06.2017

Hotărârea nr. 114 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Racordare la rețeaua electrică a locului de consum – Punct de trecere a Dunării cu bacul între Moldova Nouă și Golubac”

Hotărârea nr. 115 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘCOLARĂ GIMNAZIALĂ ALEXANDRU MOISI MOLDOVA NOUĂ, SALA DE SPORT ȘI DEPENDINȚE”

Hotărârea nr. 116 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. STELIAN MOLDOVA NOUĂ”

Hotărârea nr. 117 – privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2017

Hotărârea nr. 118 – privind aprobarea organizării de către Consiliul Local al orașului Moldova Nouă a unui turneu de minifotbal în localitatea Moldova Nouă, intitulat „Cupa de vară” – 2017

Hotărârea nr. 119 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-nlui. Țicău Donisie, domiciliat în orașul Moldova Nouă, Ale. Mihai Viteazu, bl.27, sc.2, et.p, ap. 2, jud. Caraș-Severin

Hotărârea nr. 120 – privind aprobarea dezlipirii unui imobil situat în orașul Moldova Nouă, al. F.Griselini, zona bl.39, jud. Caraș-Severin

Hotărârea nr. 121 – privind lotizarea imobilului pășune înscrisă în H.G. 532 din 30 mai 2002 în vederea înscrierii în Cartea Funciară

Hotărârea nr. 122 – privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziționare a serviciilor de proiectare pentru lucrarea de investiții ”Amenajare tribună de 100 locuri la Stadionul Minerul”

Hotărârea nr. 123 – privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziționare a serviciilor de proiectare pentru lucrarea de investiții ”Amenajare alei parc zona blocurilor nr. 5, 6, 7 și 8”

Hotărârea nr. 124 – privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziționare a serviciilor de proiectare pentru lucrarea de investiții ”Modernizarea locului de joacă pentru copii din Parcul Casei de Cultură”

Hotărârea nr. 125 – privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziționare a serviciilor de proiectare pentru lucrarea de investiții „Modernizarea Parcului de joacă pentru copii din cartierul Orașul Nou- zona Sala de Sport”

Hotărârea nr. 126 – privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziționare a serviciilor de proiectare pentru lucrarea de investiții ”Refacerea pardoselii sălii de sport a Liceului Tehnologic Clisura Dunării”

Hotărârea nr. 127 – privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă, situat în Iagodărie, județul Caraș-Severin

Hotărârea nr. 128 – privind aprobarea achiziționării unui sistem de sonorizare și a unui număr de 2 microfoane Wi-fi și a unei carcase pentru transport în vederea dotării Casei de Cultură Moldova Nouă

Hotărârea nr. 129 – privind aprobarea transformării unor funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Hotărârea nr. 130 – privind aprobarea modificării Organigramei și al Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 131 – privind modificarea Statului de funcții și Organigrama Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

Hotărârea nr. 132 – privind aprobarea sumei de 10.000 lei în vederea organizării manifestării cultural-sportive „CEAUNUL DE AUR” ediția a XV-a în localitatea Moldova Veche, în data de 5 august 2017

Hotărârea nr. 133 – privind aprobarea alocării sumei de 55.965,70 lei în vederea utilării cu jocuri pentru copii a Parcului din zona Casei de Cultură Moldova Nouă și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției

Hotărârea nr. 134 – privind aprobarea alocării sumei de 75.349,61 lei în vederea utilării cu jocuri pentru copii a Parcului din zona Bisericii ”Apa vieții”, cartier Orașul Nou, localitatea Moldova Nouă și aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției

Hotărârea nr. 135 – privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a auditului pentru sistemul de iluminat public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 136 – privind aprobarea Procedurii Operaționale de realizare a achizițiilor directe

Hotărârea nr. 137– privind modificarea art. 13, alin.2 din Regulamentul anexă parte integrantă a H.C.L. nr. 110/23.06.2017 privind adoptarea unor măsuri pentru controlul reproducerii câinilor cu sau fără stăpân din orașul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 138  – privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2017

Hotărârea nr. 139 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SF.STELIAN MOLDOVA NOUĂ”

Hotărârea nr. 140 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU MOISI MOLDOVA NOUĂ, SALA DE SPORT ȘI DEPENDINȚE”

Hotărârea nr. 141 – privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul administrativ al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 142 – privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2017 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

Hotărârea nr. 143 – privind aprobarea achiziționării unui injectomat automat cu două pistoane pentru computerul tomograf și a unei stații de lucru pentru Secția Radiologie și Imagistică Medicală din cadrul Policlinicii Moldova Nouă

Hotărârea nr. 144 – privind stabilirea Impozitelor și Taxelor locale pentru anul 2018 în orașul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 145 – privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 146 – privind aprobarea achiziționării unei prelate pentru scena din Parcul Moldova Veche

Hotărârea nr. 147 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”Refacerea pardoselii Sălii de sport a Liceului Tehnologic Clisura Dunării”

Hotărârea nr. 148 – privind aprobarea achitării din Bugetul local al orașului Moldova Nouă, transportului deșeurilor menajere de pe raza orașului Moldova Nouă, efectuate de societatea prestatoare Depozitul Ecologic din localitatea Halânga, județul Mehedinți

Hotărârea nr. 149 – privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 150 – privind rectificare bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2017

Hotărârea nr. 151- privind aprobarea sumei de 2.500 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă pentru copii sportivi cu domiciliul în orașul Moldova Nouă legitimați în cadrul secției de ju-jitsu a Clubului sportiv Yariko Dojo

Hotărârea nr. 152 – privind însușirea documentației topo-cadastrale de Prima înscriere în Cartea funciară și atribuire număr cadastral și actualizare adresă a imobilului Liceul Tehnologic ”Clisura Dunării” – Moldova Nouă

Hotărârea nr. 153 – privind acordarea unui mandat expres

Hotărârea nr. 154 – privind exprimarea acordului de principiu în vederea participării Orașului Moldova Nouă la cofinanțarea proiectului ”Fazarea proiectului Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin, România

Hotărârea nr. 155 – privind validarea dispoziției Primarului Orașului Moldova Nouă nr. 465/11.08.2017 privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2017

Hotărârea nr. 156 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ cu personalitate juridică de pe raza orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 157 – privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe teritoriul orașului Moldova Nouă pentru anul școlar 2017-2018

Hotărârea nr. 158 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local de Evidență a Persoanelor Moldova Nouă

Hotărârea nr. 159 – privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă în vederea elaborării și publicării unei monografii a orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 160 – privind aprobarea preluării imobilului situat în orașul Moldova Nouă, str. Portului, nr.58, înregistrat cu nr. MF 28433 din domeniul public al Statului în domeniul public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 161 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei. Hurdubaie Maghița, domiciliată în Moldova Nouă, Ale. Traian Vuia, bl.38, sc.1, et. P, ap.3, jud. Caraș-Severin

Hotărârea nr. 162 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei. Hrezdac Ileana, domiciliată în Moldova Nouă,     Ale. Mihai Viteazu, bl.36, sc.3, ap.6, jud. Caraș-Severin

Hotărârea nr. 163 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui. Vig Valentin Ilie, domiciliat în loc.Moldovița(oraș Moldova Nouă), nr. 65, jud. Caraș-Severin

Hotărârea nr. 164 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui. Moroșanu Claudiu, domiciliat în loc. Moldova Nouă, Ale. Eftimie Murgu, bl.26, sc.1, et. P, ap.2, jud. Caraș-Severin

Hotărârea nr. 165 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui. Dumitrache Nicolae, domiciliat în loc. Moldova Nouă, str. Francesco Griselini, bl.24A, sc.1, et. 4, ap.20, jud. Caraș-Severin

Hotărârea nr. 166 – privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE ALEI PARC ZONA BLOCURILOR NR. 5,6,7 ȘI 8″

Hotărârea nr. 167 – privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE DRUM ACCES CUPRINS ÎNTRE BLOCURILE NR. 24,25 ȘI 40, ORAȘ MOLDOVA NOUĂ, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”

Hotărârea nr. 168 – privind privind aprobarea susținerii financiare a CLUBULUI SPORTIV MOLDOVA NOUĂ în anul 2017

Hotărârea nr. 169 – privind privind stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădiri și terenurile neîngrijite de pe raza orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 170 – privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

Hotărârea nr. 171 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

Hotărârea nr. 172 – privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 173 – privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 174 – privind aprobarea executării lucrărilor de reparații și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Lucrări de reparații la acoperișul Căminului Cultural Măcești”

Hotărârea nr. 175 – privind achiziționarea serviciilor de elaborare a proiectului tehnic (PT) și a detaliilor de execuție (DE) pentru investiția cu titlul „Reabilitare drum acces cuprins între blocurile nr. 24,25 și 40, oraș Moldova Nouă, județul Caraș-Severin”

Hotărârea nr. 176 – privind solicitarea prelungirii până la data de 19.09.2018 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 439/04.12.2015 în suma de 1.804.948,20 lei în vederea garantării în procent de 110% a obligațiilor de plată a avansului de 1.640.862,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind ”Amenajare drumuri agricole în Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin” în localitatea Orașul Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C125a011151100022/19.11.2015 (cod PNDR 2014-2020) și actele adiționale ulterioare în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Hotărârea nr. 177 – privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2017 pentru participarea trupei de teatru „cineMa uitat” a Liceului Tehnologic „Clisura Dunării” Moldova Nouă, la festivalul internațional pentru adolescenți ”STAGE„, Cluj Napoca, Ediția a VIII-a, desfășurat în perioada 18-24 septembrie 2017

Hotărârea nr. 178 – privind desemnarea celui de al doilea reprezentant al Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit ”Sf. Stelian” Moldova Nouă, pe anul 2017-2018

Hotărârea nr. 179 – privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2017

Hotărârea nr. 180 – privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC CLISURA DUNĂRII MOLDOVA NOUĂ – CORP A CU SALA DE SPORT ȘI ATELIERUL ȘCOALĂ ȘI CENTRALA TERMICĂ”

Hotărârea nr. 181 -privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC CLISURA DUNĂRII MOLDOVA NOUĂ – CORP B„

Hotărârea nr. 182 – privind aprobarea elaborării documentațiilor tehnico-economice și a cererii de finanțare în vederea depunerii unui proiect spre finanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte POR/2017/3/3.1/C/1, Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea C Iluminat public

Hotărârea nr. 183 – privind completarea articolului 6 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 79/31.08.2016 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru Unitatea administrativ-teritorială a orașului Moldova Nouă

 

 

Hotărâri 2016

Hotararea Nr.51 – privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali

Hotararea Nr.52 – privind validarea mandatelor consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.53 – privind constituirea Consiliului Local al orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.54 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea Nr.55 – privind alegerea Viceprimarului orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.56 – privind stabilirea si completarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.57 – privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea Nr.58 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea Nr.59 – privind incetarea de drept,prin demisie,a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al orasului Moldova Noua al d-nei Dascalu Aura Mihaela

Hotararea Nr.60 – privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al orasului Moldova Noua a d-lui Bencze Laszlo Ocsi din partea PNL

Hotararea Nr.61 – privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea Nr.62 – privind aprobarea transformarii unei functii publice de executie in vederea promovarii in grad profesional a unui functionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Hotararea Nr.63 – privind aprobarea componentei Comisiei pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilele orasului Moldova Noua 12-16 august 2016

Hotararea Nr.64 – privind aprobarea sumei de 6.000,00 lei in vederea organizarii manifestarii cultural-sportive CEAUNUL DE AUR Editia a XV-a in localitatea Moldova Veche in data de 5 august 2016

Hotararea Nr.65 – privind aprobarea sumei de 2.000 lei de la bugetul local pe anul 2016 pentru elevei Istudor Bianca Smaranda de la Lic. Teh. Clisura Dunarii pentru rezultatele deosebite obtinute la examenul de bacalaureat sesiunea 2016

Hotararea Nr.66 – privind aprobarea taxei de inchiriere a terenului de sport de la Stadionul Minerul din orasul Moldova Noua

Hotararea Nr.67 – privind aprobarea organizarii de catre Consiliul Local Moldova Noua a unui turneu de minifotbal in loc. Moldova Noua, intitulata ‘Cupa de Vara’ 2016

Hotararea Nr.68 – privind aprobarea elaborarii cererii de finantare pentru’Reabilitarea Parcului Poporului si a parcului din zona Bisericii baptiste Apa Vietii’

Hotararea Nr.69 – privind numirea managerului de proiect in cadrul proiectelor’Punct de traversare al Dunarii cu bacul intre Moldova si Golubac’-Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera  Romania-Republica Serbia

Hotararea Nr.70 – privind alegerea unui delegat satesc care sa reprezinte interesele localitatii Moldovita la sedintele Consiliului Local al orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.71 – privind organizarea manifestarilor dedicate’Zilelor orasului Moldova Noua’ – 2016

Hotararea Nr.72 – privind acordarea de inlesniri la plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului local al Orasului Moldova Noua de catre persoanele fizice

Hotararea Nr.73 – privind aprobarea infiintarii site-ului oficial al Primariei orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.74 – privind constituirea la nivelul orasului Moldova Noua a Comisiei Locale de ordine publica

Hotararea Nr.75 – privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea Nr.76 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea Nr.77 – privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea Nr.78 – privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestru I al anului 2016 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Hotararea Nr.79 – privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru Unitatea administrativ-teritoriala a orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.80 – privind aprobarea sumei de 2500 lei din bugetul local al orasului Moldova Noua pentru copiii sportivi cu domiciliul in orasul Moldova Noua legitimati in cadrul sectiri de ju-jitsu a Clubului Sportiv

Hotararea Nr.81 – privind aprobarea infiintarii si editarii unui ziar local al orasului Moldova Noua, intitulat’Jurnal de Moldova Noua’

Hotararea Nr.82 – privind aprobarea tarifului pentru utilizarea temporara in cadrul unor activitati si evenimente ocazionale a terenurilor situate pe raza orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.83 – privind modificarea art.4 din HCL nr.57 pe 29.06.2007 privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Moldova Noua

Hotararea Nr.84 – privind stabilirea situatiilor deosebite care justifica acordarea ajutoarelor de urgenta,altele decat cele datorate calamitatilor naturale,incendiilor in conformitate cu Legea nr.416 pe 2001.

Hotararea Nr.85 – privind aprobarea unei functii publice vacante de executie de referent de specialitate,clasa II,grad profesional superior din cadrul Serviciului Urbanism,Transport,Cadastru si Agricultura.

Hotararea Nr.86 – privind desemnarea preprezentantilor Consiliului Local al orasului Moldova Noua in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica de pe raza orasului Moldova Noua.

Hotararea Nr.87 – privind desemnarea consilierilor locali care sa participe la adunarea sateasca pentru alegerea delegatului satesc care sa reprezinte Moldovita la sedintele Consiliului Local.

Hotararea Nr.88 – privind darea unui acord de principiu pentru infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata,avand unic asociat Orasul Moldova Noua

Hotararea Nr.89 – pentru modificarea art.1 din HCL nr42 pe 30.09.2015 privind stabilirea pretului de inchiriere a salii de sport situata in orasul Moldova Noua, str. Dunarii,jud. Caras-Severin

Hotararea Nr.90 – privind aprobarea elaborarii studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investii’Reabilitatea,modernizarea si dotarea Spitalului Orasenesc Moldova Noua in vederea conformarii’

Hotararea Nr.91 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ‘Alei pietonale aferente blocului nr.7’

Hotararea Nr.92 – privind asigurarea de catre autoritatea administratie publice locale,orasul Moldova Noua a finantarii cheltuielilor aferente executarii lucrarilor de interventie privind reabilitarea termica a blocurilor 3A, 4, 20, 44, 45, 47, 49 din orasul Moldova Noua.

Hotararea Nr.93 – privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.94 – privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.95-privind aprobarea alocarii unor sume de bani din bugetul local

Hotararea nr.96 privind stabilirea componentei si atributiilor Comisiei sociale de analiza a solicitarilor de locuinte…

Hotararea nr.97-privind aprobare vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-lui Bejinaru Gheorghi…

Hotararea nr.98-privind aprobarea vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-lui Plescaciuc Alexandru…

Hotararea nr.99-privind aprobarea vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-nei Cioanca Doina…

Hotararea nr.100-privind aprobarea vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-lui Curut Ioan…

Hotararea nr.101-privind aprobarea vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-nei Amariei Lacramioara…

Hotararea nr.102-privind acordarea unor facilitati la transportul public local pentru elevi in anul 2016

Hotararea nr.103-privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Moldova Noua pana la data de 31.dec.2016 sectia de fotbal

Hotararea nr.104-privind stabilirea chiriei pentru locuintele construite prin Programul de construire de locuinte pentru tineri…

Hotararea nr.105-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii’Reabilitare si sistematizare alei in parcul de langa Casa de Cultura

Hotararea nr.106-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investii „Reabilitarea Parcului din Moldova Veche„

Hotararea nr.107-privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al orasului Moldova Noua pe anul 2016 pentru sterilizarea animalelor comunitare

Hotararea nr.108-privind aprobarea organizarii „Festivalul Toamnei-editia I-anul 2016

Hotararea nr.109-privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei corpului A al imobilului situat in localitatea Macesti nr.110

Hotararea nr.110-privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta,asistenta si reprezentare juridica a Unitatii administrativ-teritoriala Moldova Noua

Hotararea nr.111-privind initierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General Moldova Noua

Hotararea nr.112-privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.113-privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.114-privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.115-privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui imobil catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin

Hotararea nr.116-privind aprobarea reparatiilor la sarpanta si invelitoarea Scolii Generale „Alexandru Moisi„ Moldova Noua

Hotararea nr.117-privind rectificarea bugetului local la orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.118-privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante de executie de consilier juridic,clasa I,grad prof. superior din cadrul Compart.Oficiul Juridic

Hotararea nr.119-privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Orasenesc Moldova Noua

Hotararea nr.120-de aprobare a propunerii privin Criteriile de acces la locuinta si Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj,construite de ANL

Hotararea nr.121-privind elaborarea Studiului de fezabilitate cu titlul’Eficientizarea sistemului de incalzire la Gradinita PP nr.1,oras Moldova Noua

Hotararea nr.122-privind elaborarea Studiului de fezabilitate cu titlul’Eficientizarea sistemului de incalzire la Scoala Gen. nr.3,Moldova Noua

Hotararea nr.123-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii privind reabilitarea aleilor de acces de la bloc nr.4 si bloc nr.8

Hotararea nr.124-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Platforma betonata la Gradinita Macesti„

Hotararea nr.125-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii „Reparatii drum Moldovita„

Hotararea nr.126-privind aprobarea componentei Comisiei de Sistematizare a Circulatiei in orasul Moldova Noua si a Regulamentului de functionare al acesteia

Hotararea nr.127-privind modificarea art.4 din HCL nr.57 din 29.06.2007 privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Moldova Noua

Hotararea nr.128-privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta in vederea intocmirii Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente ale orasului Moldova Noua

Hotararea nr.129-privind aprobarea constituirii Grupului de lucru pentru incluziunea minoritatii rome la nivelul orasului Moldova Noua

Hotararea nr.130-privind aprobarea aplicarii la Programul privind instalarea sistemelor de incalzire la Gradinita nr.1 Moldova Noua

Hotararea nr.131-privind aprobarea aplicarii la Programul privind instalarea sistemelor de incalzire la Scoala Generala nr.3,Moldova Noua

Hotararea nr.132-privind aprobarea acoperirii integrale din bugetul local al orasului Moldova Noua,Proiectul „Punct de trecere a Dunarii cu bacul intre localitatile Moldova Noua si Golubac„

Hotararea nr.133-privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.134-privind aprobarea alocarii sumei de 10.000 lei din bugetul local pentru desfasurarea actiunilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei 2016

Hotararea nr.135-privind alocarea din bugetul local al orasului Moldova Noua pe anul 2016 a sumei 2000 lei Clubului Columbofil 11-8 Moldova Noua,afiliat la Asociatia Columbofila 11

Hotararea nr.136-Constituirea Asociatiei Grupului Local Pentru Promovarea  Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Clisurii Dunarii,Caras-Severin

Horararea nr.137- ”Imprejmuirea terenului de sport pentru handbal si minifotbal din cadrul Liceului Tehn.”Clisura Dunarii” Moldova Noua”

Hotararea nr.138-privind aprobarea indicatorilor la obiectivul de invest.”Cetrala termica la Lic. Tehn.”Clisura Dunarii” Moldova Noua”

Hotararea nr.139-privind rectificarea bugetului local al Orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.140-privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.141-privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Orasului Moldova Noua si al bugetului Spitalului Orasenesc Moldova Noua la data de 30.09.2016

Hotararea nr.142-privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al Orasului Moldova Noua pe anul 2016 cu ocazia sarbatorilor de iarna

Hotararea nr.143-privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Orasului Moldova Noua

Hotararea nr.144-privind aprobarea Regulamentului privind finantarea serviciilor sociale de pe raza Orasului Moldova Noua prin Serv. Admin.Publica Locala-Comp. Asistenta Sociala

Hotararea nr.145-privind aprobarea vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-nei.Toma Ana,domiciliata in Moldova Noua,Ale.C-tin.Daicoviciu,bl.44,sc.1,et.1,ap5,Caras-Severin

Hotararea nr.146-privind aprobarea vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-lui.Nechifor Gheorghe,domiciliat in Moldova Noua,Ale.V.Alecsandri,bl.25,sc.1,ap.17,etaj.4,CS.

Hotararea nr.147-privind aprobarea vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-lui.Miron Nicu,domiciliat in Moldova Noua,Ale.F.Griselini,bl.35,sc.2,et.2,ap.15,Caras-Severin

Hotararea nr.148-privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini,in vederea concesionarii unui teren,apartinad dom. public al Orasului Moldova Noua.

Hotararea nr.149-privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea unui teren,apartinand dom. public Moldova Noua,situat in zona”Iagodarie”

Hotararea nr.150-privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Orasului Moldova Noua

Hotararea nr.151-privind aprobarea darii in folosinta cu titlu gratuit,catre Asociatia Tommyland a unor spatii situate la Centrul de Afaceri,din Orasul Moldova Noua

Hotararea nr.152-”Reabilitarea,modernizarea,extinderea si dotarea corespunzatoare a Lic.Tehn.Clisura Dunari Moldova Noua”

Hotararea nr.153-”Reabilitare si modernizare Gradinita cu prog. normal”Dumbrava Minunata”,Moldovita,oras Moldova Noua,jud.Caras-Severin”

Hotararea nr.154-privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezv. Intercomunitara”IINTERCOM DESEURI”Caras-Severin

Hotararea nr.155- Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii Invat.(Comisia CEAC) a Lic.Tehn.”Clisura Dunarii”Moldova Noua”

Hotararea nr.156-privind rectificarea bugetului local al Orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.157-”Cupa Orasului Moldova Noua la tenis” Editia I – decembrie 2016

Hotararea nr.158-privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Moldova Noua,pentru anul 2017

Hotararea nr.159-completarea articolului 6 din Hot.Cons.Local al Orasului Moldova Noua nr.79 din 31.08.2016 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru UAT Moldova Noua

Hotararea nr.160-privind insusirea doc. tehnice de inscriere in Cartea Funciara a supraf. imibilului situat in loc. Moldovita,nr.3,Moldova Noua

Hotararea nr.161-privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.162-privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.163-privind aprobarea elaborarii doc. tehnice pentru proiectul cu titlul”Cresterea eficientei energetice pentru Scoala Gen. nr.1 si Sala de sport aferenta” …

Hotararea nr.164-”Provocare si oportunitate pt. dezvoltarea turismului in regiunea noastra” Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia,Axa prioritara 4

Hotararea nr.165-”Sisteme pentru pregatirea la situatii de urgenta”(Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia,Axa prioritara  2,Masura 2.2

Hotararea nr.166-privind aprobarea asocierii orasului Moldova Noua cu Consiliul Judetean Caras-Severin in cadrul SC”Eoliana Caras” SRL…

Hotararea nr.167-privind desemnarea unei pers. din partea UAT Moldova NOua care va asista expertul independent in organizarea procedurii de selectie prealabila…

Hotararea nr.168-”Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal”Dumbrava Minunata” Moldovita,oras Moldova Noua

Hotararea nr.169-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017

Hotararea nr.170-locuinte pentru tineri,destinate inchirierii,in orasul Moldova Noua,construite de Agentia Nationala pentru Locuinte

Hotararea nr.171(Prima parte)-privind modificarea statutului de functii al Spitalului Orasenesc Moldova Noua

Hotararea nr.171(Partea a 2-a)-privind modificarea statutului de functii al Spitalului Orasenesc Moldova Noua

Hotararea nr.172-privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al orasului Moldova Noua pe anul 2016 cu ocazia sarbatorilor de iarna

Hotararea nr.173-”Punct de traversare a Dunarii cu bacul intre Moldova Noua si Golubac” finantat in cadrul Programului IPA Romania – Serbia

Hotararea nr.174(Prima parte)-privind casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din evidentele Spitalului Orasenesc Moldova Noua.pdf

Hotararea nr.174(Partea a 2-a)-privind casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din evidentele Spitalului Orasenesc Moldova Noua

Hotararea nr.175-privind achizitionarea serviciilor de paza prin societati specializate pentru obiectivul-sediul Primariei orasului Moldova Noua