Hotărâri

Hotărâri 2020

1/17.01.2020 – hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea exectării obiectivului de investiții Proiect tip – ,,Construire bază sportivă Tip 1, Strada Orșovei, Localitatea Moldova Veche, Oraș Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin.”

2/17.01.2020 – hotărâre privind aprobarea dezlipirii unor terenuri aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

3/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă, pervăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020.

4/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă, pervăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2020.hotărâre privind darea în administrare a Serviciului de Salubrizare și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente la nivelul orașului Moldova Nouă.

5/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 4 la contractul nr. 882/13.02.2003.

6/31.01.2020 – Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activiăți în anul 2020.

7/31.01.2020  – Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică a unui teren, lot nr. 1 în suprafață de 80 mp. aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă, în vederea închirierii acestora pentru amenajarea unui spațiu comercial.

8/31.01.2020  – Hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație publică a unui teren, lot nr. 7 în suprafață de 80 mp. aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă, în vederea închirierii acestora pentru amenajarea unui spațiu comercial.

9/31.01.2020  – Hotărâre privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

10/31.01.2020  – Hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren în suprafață de 30 mp pentru extindere, fără licitație publică către Țurcanu Florin.

11/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat doamnei Pârvu Cristina, domiciliată în Moldova Nouă, str. Alexandru Ioan Cuza, bl. 13, sc. 1, ap. 8, jud. Caraș-Severin.

12/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 7.000 lei în vederea organizării de către Primăria orașului Moldova Nouă a sărbătorii ”FĂȘANCULUI” la Moldova Nouă, în perioada 28-29.02.2020 și 01.03.2020.

13/31.01.2020 – Hotărâre privind modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 233/27.11.2019 privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 6500 lei Liceului Tehologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă, în vederea organizării proiectului caritabil ,,Bucurie și alinare în prag de sărbătoare.”

14/31.01.2020 – Hotărâre privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Amenajare alei  parc zona blocurilor 9, 10, 11, și 12.”

15/31.01.2020 – Hotărâre privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice privind reabilitarea unor parcări aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă.

16/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea propunerii listei de priorități, respectiv de repartizare a unor locuințe în regim de închiriere pentru tineri construite prin ANL în orașul Moldova Nouă, care sunt sau care vor deveni disponibile în cursul anului 2020

17/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova  Nouă pe anul 2020.

18/31.01.2020 – Hotărâre privind  modificarea Statului de funcții  al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

19/31.01.2020 – Hotărâre pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 251/23.12.2019 privind  renunțarea UAT orașul Moldova Nouă în calitate de proprietar al terenului înscris în CF 33063 Moldova Nouă la dreptul de a invoca accesiunea asupra construcțiilor edificate pe acest teren în favoarea constructorului SC PETRO BANAT TRADE SRL Moldova Nouă.

20/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de  20.199 mp, nr. cad. 33349, înscris în C.F.  33349 a orașului Moldova Nouă, proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

21/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Înființarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcțiunii acesteia, modernizarea și dotarea Centrului Cultural de Tineret cât și îmbunătățirea spațiilor publice adiacente.”

22/31.01.2020 – Hotărâre privind aprobarea proiectului ”Înființarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul  clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcțiunii acesteia, modernizarea și dotarea  Centrului Cultural de Tineret cât și îmbogătirea spațiilor adiacente” și a cheltuielilor legate de proiect.

23/05.02.2020 – Hotărâre Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Înfiiţarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcţiunii acesteia, modernizarea şi dotarea Centrului Cultural de Tineret cât şi îmbunătăţirea spaţiilor publice adiacente”.

24/05.02.2020 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Înfiinţarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcţiunii acesteia, modernizarea si dotarea Centrului Cultural de Tineret cât şi îmbunătăţirea spaţiilor publice adiacente” şi a cheltuielilor legate de proiect.

25/05.02.2020 – Hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  ”ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ”CLISURA DUNĂRII” DIN ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ.”

26/05.02.2020 – Hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 231/27.11.2019 privind aprobarea dezmembrării unor terenuri aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

27/05.02.2020 – Hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru şcoli al României, la nivelul Unității Administrativ Teritoriale a orașului Moldova Nouă.

28/18.02.2020 – Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2019 rezultat la încheierea exercițiului bugetar ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020.

29/05.02.2020 – Hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020.

30/18.02.2020 – Hotărâre privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice privind reabilitarea unor străzi aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă.

31/18.02.2020 – Hotărâre privind achiziționarea serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice privind reabilitarea unor parcări aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă, zona Centrul Civic.
Inițiator: Primar – Torma Adrian Constantin  

32/18.02.2020 – Hotărâre privind aprobarea retragerii dreptului de administrare operativă al Ministerului Educației și Cercetării asupra imobilului situat în localitatea Moldova Veche, Al. Grădiniță, nr. 1, județul Caraș-Severin, înscris în Cartea Funciară nr. 30006,Moldova Nouă.
Inițiator: Primar – Torma Adrian Constantin 

33/28.02.2020 – Hotărâre privind aprobarea alocării, din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2020, a unor sume de bani în vederea organizării de către Primăria orașului Moldova Nouă a Zilei Internaționale a Femeii.

34/28.02.2020 – Hotărâre     privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumelor necesare pentru organizarea și desfășurarea Nedeilor în Moldova Veche, Moldova Nouă, Măcești și Moldovița.

35/28.02.2020 – Hotărâre      privind acordarea de scutire la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc IM Moldova Nouă.

36/28.02.2020 – Hotărâre     privind aprobarea scoaterii din funcțiune  a unor obiecte de inventar aflate în evidențele  SPITALULUI ORĂȘENESC MOLDOVA NOUĂ .

37/28.02.2020 – Hotărâre  privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

38/28.02.2020 – Hotărâre   privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 5000 mp, nr. cad. 33375, înscris în C.F. 33375 a orașului Moldova Nouă, proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

39/28.02.2020 – Hotărâre  privind aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului spațiu, birou, situat în Piața Agroalimentară din orașul Nou, al. Francesco Griselini, jud. Caraș-Severin, în suprafață de 17,5 mp, către DIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEȚEANĂ CARAȘ-SEVERIN.

40/28.02.2020 – Hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de identificare, ridicare, transport, depozitare și eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al orașului Moldova Nouă.

41/28.02.2020 – Hotărâre    privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, și a criteriilor suplimentare de departajare a solicitanților de loturi de teren pentru construirea unui locuințe în baza Legii nr. 15/2003.

42/28.02.2020 – Hotărâre    privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova  Nouă pe anul 2020.

43/28.02.2020 – Hotărâre    privind contractul tripartit de parteneriat pentru implementarea obligațiilor legale, privind acoperirea costurilor de gestionare a deseurilor de ambalaje si pentru implementarea obligatiilor de informare cu Organizatia de Transfer de Responsabilitate  ECO-X S.A.,  si  Societatea REȘIȚA CURATĂ S.R.L.

44/28.02.2020 – Hotărâre   privind  aprobarea organigramei, a statului de personal şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primăriei orașului Moldova Nouă.

45/02.03.2020 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2020

46/16.03.2020 – Hotărâre privind aprobarea proiectului “Înfiinţarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcţiunii acesteia, modernizarea si dotarea Centrului Cultural de Tineret cât şi îmbunătăţirea spaţiilor publice adiacente” şi a cheltuielilor legate de proiect.

47/16.03.2020 – Hotărâre privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Înfiiţarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcţiunii acesteia, modernizarea şi dotarea Centrului Cultural de Tineret cât şi îmbunătăţirea spaţiilor publice adiacente”.

48/16.03.2020 – Hotărâre privind completarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 251/23.12.2019 privind  renunțarea UAT orașul Moldova Nouă în calitate de proprietar al terenului înscris în CF 33063 Moldova Nouă la dreptul de a invoca accesiunea asupra construcțiilor edificate pe acest teren în favoarea constructorului SC PETRO BANAT TRADE SRL Moldova Nouă, astfel cum a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/31.01.2020.