Hotărâri

Hotărâri 2019

Hotărârea nr. 1/29.01.2019 –  privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Consiliului Local Moldova Nouă, prin actualizarea componenței, modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acestuia.

Hotărârea nr. 2/29.01.2019 – privind aprobarea programului Unitar de Acțiune de Combatere a Vectorilor prin dezinsecție, dezinfecție și deratizare pe raza orașului Moldova Nouă pentru anul 2019.

Hotărârea nr. 3/29.01.2019  – privind aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă, prevăzut de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2019.

Hotărârea nr. 4/29.01.2019 – privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe teritoriul orașului Moldova Nouă pentru anul școlar 2019-2020.

Hotărârea nr. 5/29.01.2019 – privind aprobarea inițierii procedurilor de achiziții necesare în vederea deschiderii în regim internațional a Punctului de Trecere a Frontierei Moldova Nouă-Golubac.

Hotărârea nr. 6/29.01.2019 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2018.

Hotărârea nr. 7/29.01.2019 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2018.

Hotărârea nr. 8/29.01.2019  – privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 9/29.01.2019 – privind aprobarea vânzării prin licitație publică deschisă a suprafeței de teren de 1887 mp cu clădire atelier în suprafața de 225 nr.cad.32981, înscrisă in CF nr.32981 Moldova Nouă, aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă aflat în proprietatea Comunei Moldova Veche.

Hotărârea nr. 10/29.01.2019  – privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 11/29.01.2019 – privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11, 12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”- Componenta Bloc nr.11.

Hotărârea nr. 12/29.01.2019 – privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11, 12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”- Componenta Bloc nr.12.

Hotărârea nr. 13/29.01.2019 – privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11, 12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”- Componenta Bloc nr.13.

Hotărârea nr. 14/29.01.2019 – privind aprobarea Cererii de Finațare pentru proiectul “ Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11, 12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă” și a cheltuielilor aferente. 

Hotărârea nr. 15/29.01.2019 – privind aprobarea inițierii procedurii de achiziție a serviciilor de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “ Reabilitarea și modernizarea străzilor din orașul Moldova Nouă”. 

Hotărârea nr. 16/06.02.2019 – pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 277/03.12.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 78/09.08.1999 cu modificările și completările ulterioare privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 19/28.02.2019 –  privind aprobarea modificării contractului de concesiune nr. 264/05.03.2015 încheiat cu S.C. EMPRESSPROD SRL.

Hotărârea nr. 20/28.02.2019 – privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru Casa de Ajutor Reciproc IM Moldova Nouă..

Hotărârea nr. 21/28.02.2019 – privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 78/09.08.1999 privind includerea elementelor componente ale Sistemului de Iluminat Public în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Moldova Nouă, la care Anexa aferentă noii hotărâri să conțină toate modificările realizate la HCL 199/2018, prin HCL 277/2018 și respectiv HCL 16/2019.

Hotărârea nr. 22/28.02.2019 – privind aprobarea alocării, din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2019, a unor sume de bani în vederea organizării de către Primăria orașului Moldova Nouă a Zilei Internaționale a Femeii

Hotărârea nr. 23/28.02.2019 – privind modificarea statului de funcții al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 24/28.02.2019 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr. 29/28.02.2018 privind acordarea unor stimulente financiare medicilor din cadrul Spitalului Orășenesc Moldova Nouă, din bugetul local al orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 25/28.02.2019 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 96/30.09.2016 privind componenţei şi atribuţiilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuinţe pentru tineri construite din fondurile ANL aflate în administrarea Serviciului Taxe, Impozite și Administrarea Piețelor.

Hotărârea nr. 26/28.02.2019 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat domnului Bubuiescu Jiva,domiciliat în Moldova Nouă, Ale. Liliacului, bl. 17, Sc. 1, ap. 10, et. 2, Centru Civic, jud. Caraș-Severin.

Hotărârea nr. 27/28.02.2019 – privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 6.000 lei în vederea organizării de către Primăria orașului Moldova Nouă a sărbătorii ”FĂȘANCULUI” la Moldova Nouă, în perioada 09 -10.03.2019.

Hotărârea nr. 28/28.02.2019 – pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului Local al Orașului Moldova Nouă nr.74/25.08.2016  privind constituirea la nivelul orașului Moldova Nouă a Comisiei Locale de ordine publică

Hotărârea nr. 29/28.02.2019 – pentru  modificarea  Hotărârii  Consiliului Local al Orașului Moldova Nouă nr.126/31.10.2016  privind aprobarea componenței Comisiei de Sistematizare a Circulației în orașul Moldova Nouă și a Regulamentului de funcționare al acesteia

Hotărârea nr. 30/28.02.2019 – privind  aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 31/28.02.2019 – privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activiăți în anul 2019

Hotărârea nr. 32/28.02.2019 – privind aprobarea taxelor speciale de eliberare a atestatului de producător, a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol .

Hotărârea nr. 33/28.02.2019 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Moldova Nouă ce vor face parte din Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de prestări servicii de pe raza orașului Moldova Nouă constituita în baza Legii 550/2002.

Hotărârea nr. 34/28.02.2019 – privind aprobarea vânzării  prin licitație publică cu strigare a unui imobil teren în suprafață de 9.315 mp, nr. cad. 33019, înscris în C.F. 33019 a orașului Moldova Nouă,  proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin.

Hotărârea nr. 35/28.02.2019 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al bugetului local al orașului Moldova Nouă aferent exercițiului financiar al anului 2018 , ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare , în anul 2019

Hotărârea nr. 36/28.02.2019 – privind aprobarea alocării sumei  de  5060 lei Liceului Tehologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă, în vederea sprijinirii echipei LTCDMNrobotics pentru participarea la concursul DESIGN AWARD ,etapa națională

Hotărârea nr. 37/28.02.2019 – privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Înființarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcțiunii acesteia, modernizarea și dotarea Centrului Cultural de Tineret cât și îmbunătățirea spațiilor publice adiacente.”

38/19.03.2019 – Hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a rețelei de iluminat public în orașul Moldova Nouă, județ Caraș-Severin.”

39/19.03.2019 – Hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a rețelei de iluminat public în orașul Moldova Nouă, județ Caraș-Severin” și a cheltuielilor aferente.

40/19.03.2019 – Hotărâre privind transformarea funcției contractuale vacante de Inspector de specialitate (ghid de turim), treapta II, din cadrul Compartimentului Cultură și Turism in Inspector de specialitate (ghid de turim) – debutant din cadrul Compartimentului Cultură și Turism.

41/19.03.2019 – Hotărâre pentru abrogarea H.C.L. nr.  259/27.11.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, Str. N. Bălcescu, Nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Hotărâre nr. 42/29.03.2019  – privind aprobarea efectuării serviciilor de pază cu personalul Poliției Locale pentru obiectivul-sediul Primăriei orașului Moldova Nouă situat pe strada N. Bălcescu, nr. 26, jud. Caraș-Severin, a bunurilor sau valorilor aparținând acestui obiectiv..

Hotărâre nr. 43/29.03.2019  – privind aprobarea protocolului de colaborare cu Asociația All Life Matters Association, pentru gestionarea populației canine fără stăpân de pe raza orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 44/29.03.2019 – privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumelor necesare pentru organizarea și desfășurarea Nedeilor în Moldova Veche, Moldova Nouă, Măcești și Moldovița.

Hotărârea nr. 45/29.03.2019 – privind  acordarea   de  scutire de  la  plata  impozitului pe teren aflat în proprietatea d-nei IORGA SILVANA-MIHAELA, cu domiciliul în Mun.REȘIȚA, Bl-d.REPUBLICII, NR.23, SC.3, ET.6, AP.21, jud. CARAȘ-SEVERIN

Hotărârea nr. 46/29.03.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții  Proiect tip – ,,Bazin de înot didactic” oraș Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, strada Orșovei, județul Caraș-Severin.

Hotărârea nr. 47/29.03.2019 – privind  aprobarea propunerii listei de priorități, respectiv de repartizare a unor locuințe în regim de închiriere pentru tineri construite prin ANL în orașul Moldova Nouă, care sunt sau vor deveni  disponibile în cursul anului 2019.

Hotărârea nr. 48/29.03.2019 – privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orasului Moldova Nouă și ale Serviciilor Publice cu personalitate juridică.

Hotărârea nr. 49/04.04.2019 – Hotărâre  privind aprobarea alocării sumei de 6.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă în vederea celebrării evenimentului ”ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ROMILOR” din data de 08.04.2019.

Hotărârea nr. 50/04.04.2019 – Hotărâre  privind  aprobarea utilizării excedentului bugetar al bugetului local al orașu

lui Moldova Nouă aferent exercițiului financiar al anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în anul 2019.

Hotărâre nr. 51/15.04.2019  – privind  aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al unității administrativ-teritoriale-orașul Moldova Nouă pentru anul 2019

Hotărâre nr. 52/15.04.2019- privind  aprobarea notei conceptuale pentru obiectivul de investiții „Revitalizarea și dezvoltarea zonelor marginalizate din Moldova Nouă”

Hotărârea nr. 53/15.04.2019- privind  aprobarea proiectului ” Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței enegetice a rețelei de iluminat public în orașul Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin” și a cheltuielilor aferente

Hotărârea nr. 54/15.04.2019- privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  ” Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței enegetice a rețelei de iluminat public din orașul Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin”

Hotărârea nr. 55/15.04.2019 privind  aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11,12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”- Componenta Bloc nr.11

Hotărârea nr. 56/15.04.2019 – privind  aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11,12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”- Componenta Bloc nr.12.

Hotărârea nr. 57/15.04.2019- privind  aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11,12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”- Componenta Bloc nr.13

Hotărârea nr. 58/15.04.2019- privind  aprobarea Cererii de Finațare pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr.11,12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă” și a cheltuielilor aferente.

59/16.04.2019 – Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă.

60/16.04.2019 –  Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip – ,, Bazin de înot didactic oraș Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, strada Orșovei, județul Caraș-Severin.”

 

61/16.04.2019 – Hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ,,Reorganizare funcțiuni, reparații capitale, extindere și dotare cu mobilier și echipamente medicale în cadrul Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.”